2 replies to “拆哪”

  1. 變化, 籠統來說, 有2種, 變好或變壞….

    或者更具體咁講係: 令人開心或者唔開心的變化….

    隨住日漸長大及衰老, 發現令自己開心的變化越來越少, 反之, 令自己唔開心的就越來越多….

    唔使講嗰D人心不古, 社會墜落嘅大道理, 就講自己同埋關心的人的身體變化, 以及各種人或物的腐朽衰亡或被摧毀, 呢啲變化就已經夠唔開心喇, (唔知點解D人反成日唔開心唔可以換間豪宅)….

    有時靜低諗下, 早死, 未嘗唔係一種福氣…

Leave a Reply